TeKoS 188

TeKoS nr. 188 is uit. Geen themanummer dit keer, maar wel een gevarieerd nummer met bijdragen over diverse onderwerpen. Elk van deze onderwerpen houdt evenwel direct verband met de actualiteit en de grote vraagstukken binnen onze maatschappij: populisme, neoliberalisme, de QR-maatschappij, ecologie en klimaat.

Jan Sergooris bijt de spits af met een nummer over “het antipopulisme of de terreur van de minderheden”. ‘Populisme’ is een begrip dat een eenzijdig pejoratieve invulling heeft gekregen en gebruikt wordt om in het hedendaagse debat schutskringen op te trekken rond groepen en individuen die zich weigeren te conformeren aan het links-liberale narratief. Jan Sergooris bekritiseert het discours dat over het populisme wordt opgezet, o.m. door Stefan Rummens in diens boek ‘Wat een theater’, en ziet zich hierin ondersteund door denkers als Ewald Engelen, Mark Elchardus en Alain de Benoist. De auteur toont aan dat het ‘antipopulisme’ uiteindelijk leidt tot een dictatuur van identitaire minderheden. De verbanden en synergiën met de neoliberale orde blijven daarbij niet onderbelicht.

Bruno de Cordier toont dan weer tot welk maatschappijbeeld die neoliberale orde op termijn kan leiden. Met Dubai als voorbeeld schetst hij een dystopisch beeld van hoe zo’n neoliberaal samenlevingsmodel er in de nabije toekomst uit kan gaan zien, ook in Europa. Kende Dubai in 1960 slechts 30 000 inwoners, dan is het heden ten dage (dankzij olierente als startkapitaal) een futuristische miljoenenstad met een hyperfluïde handels-, diensten- en informatie-economie die draait rond import-arbeid. Het totaalplaatje, met massale migratie, onderling inwisselbare werknemers, quasi-slavernij, non-architectuur, fiscale ontduiking en een hoogtechnologische surveillance-staat, oogt weinig fraai. Binnenkort ook bij ons?

Over een hoogtechnologische surveillance-staat gesproken, daar heeft Jaak Peeters het over in de volgende bijdrage over “Massavorming, totalitarisme en de Europese QR-code”. Aan de hand van de filosofie van Hannah Arendt, het werk van professor Mattias Desmet, de dieptepsychologie van Freud en het concept van de ‘oerenergie’ van Schopenhauer analyseert hij hoe onze machthebbers er de voorbije jaren in geslaagd zijn om de bevolking om te vormen tot een amorfe, meegaande massa. Dit leidt op termijn tot de creatie van een heuse “QR-maatschappij”, en dit met gretige instemming van de Europese Unie.

In het laatste deel van dit nummer gaan twee auteurs met elkaar in debat op het domein van het klimaat en de ecologie. Neven van Wezel pleit voor een zinnige kijk op bomen en bossen en een evenwichtige kijk op de natuur, waarin ook een rol is weggelegd voor de mens, zijn activiteiten en het identitaire cultuurlandschap dat hierbij wordt gecreëerd. Volgens de auteur is deze menselijke inbreng zelfs heilzaam voor de werkzaamheid van ons bosbestand binnen het Systeem Aarde, bijvoorbeeld op het vlak van de opslag van CO2.

Björn Roose, auteur van de vaste ecologische rubriek in TeKoS, pleit evenwel voor een meer diep-ecologische kijk op onze bossen en waarschuwt voor bepaalde narratieven die circuleren in de media en onder meer worden ondersteund door belangrijke economische sectoren, zoals de houtverwerkende nijverheid. Hij wijst erop dat een bos in zijn natuurlijke staat een complex en holistisch, biologisch evenwichtssysteem is en verwijst hiervoor onder meer naar de fundamentele werken van de Duitse onderzoeker en auteur Peter Wohlleben. Daarnaast bevat dit nummer opnieuw de nodige boekbesprekingen die zoals altijd bloemlezing vormen van wat er de laatste maanden is verschenen aan relevante conservatieve en andere literatuur..